Historie

Český pravěk

… počátky osídlení české kotliny

Nejstarší období

Území dnešních Čech a Moravy bylo osídleno již ve starší době kamenné (paleolitu). Nejstarší výrobky lidských rukou na území českého státu se nedávno našly při stavbě dálnice u Berouna –  jejich stáří je odhadováno na l,6 – 1,7 milionu let a vytvořil je Homo erectus. K následujícímu druhu, Homo sapiens, je řazena celá řada nálezů (Šipka u Štramberka). Z mladého paleolitu pak pocházejí četné nálezy z Moravy (Předmostí, Pavlov, Dolní Věstonice).

 

Z mladší doby kamenné – neolitu pak máme nálezy z Mohelnice, Bylan a Chotěbudic. Celkově tyto nálezy svědčí o tom, že již v době kamenné byly české země poměrně – na tehdejší dobu – značně osídleny a že se zde již tehdy prolínal vliv několika různých kultur. Tento proces pokračoval i v době bronzové (nálezy v Úněticích u Prahy) a v době železné.

       

Mladší doba železná, zvaná laténská, nám přináší již první historicky známé obyvatele tohoto území – Kelty. Od keltského kmene Bójů je také odvozen latinský název Bohemia (2. stol. př. Kr.). Rozkvět keltské společnosti byl v 1. stol. př. Kr. zastaven náporem germánských kmenů – Markomanů a Kvádů. V prvních stoletích po Kristu není o území Čech příliš zpráv, protože se vytratilo ze zájmu Římské říše a tím i z okruhu historických zpráv. Toto období končí dobou stěhování národů, kdy v 5. stol. pod tlakem Hunů dochází k prudkému pohybu obyvatel velké části území Asie a Evropy. V závěru tohoto období přicházejí od východu noví obyvatelé – Slované. Slované byli vedení svobodnou válečnickou vrstvou, těžištěm jejich působení však bylo zemědělské osídlování. Tak také osídlili území dnešních Čech a Moravy a za pomoci franského kupce Sáma zde ve 20. letech 7. stol. založili první státní útvar na tomto území – Sámovu říši. V té době se stabilizovalo osídlení a formovala soustava hradišť. Vznikaly i první kmenové svazy – Lemúzi, Lučané, Pšované, Zličané, Doudlebové.

       

Prvním skutečným státem na území Čech a Moravy byla Velkomoravská říše, jež zahrnula oblasti nejen na Moravě, ale i v Čechách, ve Slezsku a na Slovensku. Tato říše dosáhla největšího rozmachu za knížete Svatopluka. Již jeho předchůdce, kníže Rostislav, však učinil velmi významný krok – požádal byzantského císaře a patriarchu o vyslání mise, jež by na území Velké Moravy šířila křesťanství. Tohoto úkolu se ujali soluňští bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj, kteří přinesli i vlastní liturgický jazyk. Již předtím v roce 845 přijalo 14 českých vévodů křest v bavorském Řeznu. Velkomoravská říše zanikla v 10. století pod náporem Maďarů.

 

 

Poslední aktualizace :

23.09.2013

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

©PEEN™ – 2007 – 2010      

© PEEN  2013