Český pravěk

Germáni

… chronologie

CHRONOLOGICKÝ  PŘEHLED  NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  UDÁLOSTÍ

 

DOBA PŘED KRISTEM

 

asi  387 př. Kr.              Dobytí Říma Kelty

113 – 101  př. Kr.         Vpády Kimbrů a Teutonů do římské říše

58 – 51 př. Kr.               Ovládnutí Galie G.I. Caesarem

55 př. Kr.                       Caesar poprvé překračuje Rýn

53 př. Kr.                       Caesar podruhé překračuje Rýn

39/38 př. Kr.                  První místodržitelství M. Vipsania Agrippy v Galii: přesídlení Ubiů

20/19 př. Kr.                  Druhé místodržitelství M. Vipsania Agrippy v Galii: výstavba dálkové silnice

                                       z Lyonu přes Trevír do Kolína nad Rýnem (Neussu?)

17/16 př. Kr.                  Lolliova  porážka

15 – 13 př. Kr.               Augustus v Galii: reorganizace provincie, převelení vojska na Rýn

12 – 9 př. Kr.                 Drusova tažení do Germánie

7 př. Kr.                         Tiberiův triumf nad Germánií

 

 

OBDOBÍ PO ZMĚNĚ LETOPOČTU

 

asi 1 – 4 po Kr.             Nepokoje v dnešním severozápadním Německu (tzv. immensum bellum)

4 – 6 po Kr.                   Tiberiovo opětovné ovládnutí oblastí v dnešním severozápadním Německu

6 – 9 po Kr.                   Povstání v Panonii

9 po Kr.                         Varova porážka v Teutoburském lese (saltus Teutoburgiensis)

13 – 16 po Kr.               Germanicus vrchním velitelem vojsk na Rýně: pokus o opětovné dobytí Germánie

17 po Kr.                       Germanikův triumf nad Germánií a ,,nad národy sídlícími až po Labe“

39 po Kr.                       Caligulovo tažení do Germánie

50 po Kr.                       Oppidum Ubiorum povýšeno na kolonii Colonia Claudia Ara Agrippnensis (dnes Kolín nad Rýnem)

69 – 70 po Kr.               Povstání Batavů

81 – 85(?) po Kr.          Domitianovy války proti Chattům

kolem 85 po Kr.           Zřízení provincií Germania Inferior a Germania Superior

90 – 117 po Kr.            Vláda císaře Traiana: výstavba limitu a války s Dáky

117 – 138 po Kr.          Vláda císaře Hadriana: výstavba limitu

167 – 180 po Kr.          Markomanské války

212 po Kr.                     Constitutio Antoniniana: římské občanství uděleno všem svobodným obyvatelům říše

238 – 271 po Kr.          Vpády Gótů do oblasti horního Dunaje

257/60 po Kr.                Vpád Franků do oblasti dolního Rýna, dále do Galie a Hispánie

259/60 po Kr.                Alamani překračují hornogermánsko-raetský limes

260 – 274 po Kr.          Tzv.galské císařství

275/6 po Kr.                  Frankové překračují severní část dolnogermánského limitu

305 po Kr.                     Trevír se za Konstantia Chlora stává císařskou rezidencí

306 – 337 po Kr.          Vláda císaře Konstantina: reorganizace vojska, zpevnění hranice na Rýně

356 – 359 po Kr.          Rozsáhlá reorganizace na Rýně za Juliana: usídlení franckých skupin v Toxandrii, vítězství nad Alamany u Štrasburku (357 po Kr.)

364 – 375 po Kr.          Vláda císaře Valentiniana: znovuvýstavba a upevnění hranice na Rýně

378 po Kr.                     Porážka Římanů  Vizigóty a jinými  Germány u Hadrianopole

382 po Kr.                     Germáni získávají autonomii v Thrákii

395 po Kr.                     Rozdělení římské říše na část západořímskou a východořímskou

408 po Kr.                     Vizigóti pod vedením krále Alaricha obléhají Řím. Pro tentokrát se za „tučné“ výkupné stahují do Etrurie.

409 po Kr.                     Vizigóti opět obléhají Řím a odřezávají ho od okolního světa

410 po Kr.                     Vizigóti dobývají Řím a tři dny pustoší město

455 po Kr.                     Vandalové dobývají a plení Řím

476 po Kr.                     Římský velitel Odoaker, původem Germán, sesadil posledního římského císaře Romula Augustula a byl prohlášen králem.

                                       V Římě vzniká první germánská vláda.

486 po Kr.                     Založení Franské říše Chlodvíkem I.

493 po Kr.                     Po zavraždění Odoakera, prvního germánského krále Itálie, přejímá vládu nad Itálií král Ostrogótů Theoderich Veliký

497 po Kr.                     Východořímský císař Anastasius uznává Theodoricha Velikého náměstkem v Itálii

498 po Kr.                     Francký král Chlodvík  pokřtěn v Remeši

511 po Kr.                     Smrt franského krále Chlodvíka I.

 

 

©PEEN  2006 – 2010

© PEEN  2013