KELTOVÉ – CHRONOLOGIE

 

DOBA PŘED KRISTEM

asi 1200 – 750 : „Protokeltská“ civilizace doby bronzové (kultury popelnicových polí)

asi 750 – 500 : Halštatská kultura (starší část doby železné)

asi 500 – 100 : Laténská kultura (mladší část doby železné)

asi 6. století : Keltové migrují z území mezi horními toky Dunaje a Rýna a usazují se ve Francii, Španělsku až na jih ke Cádizu, v severoitalské Pádské nížině a na severozápadě v Belgii a na Britském souostroví. Panuje obecná shoda v tom, že Keltové mluvící goidelsky , tedy zřejmě archaičtější ze dvou větví keltštiny, se usadili ve Španělsku, Irsku a Británii již na počátku prvního tisíciletí př. Kr. Předkové skupiny mluvící  (včetně galštiny) patřili k pozdější expanzi, která pokračovala ve čtvrtém století př. Kr., kdy se Keltové pustili východně podél Dunaje.

asi 474 : Keltové porážejí Etrusky u Ticina (severní Itálie).

396 : Keltové obléhají Melpum v Pádské nížině.

asi 390 – 387/386 : Etruské město Clusium je o bleženo keltskou armádou vedenou Brennem. Římané zasahují. 18. července – bitva u Allie (30 km severně od Říma). Keltové porážení římské vojsko. Řím vypleněn, nepodaří se ale dobýt Kapitol. Římané platí Keltům výkupné za to, že odtáhnou.

379 : Dionýsios I., král ze Syrákús, najímá keltské žoldnéře.

367 : Keltové podruhé obléhají Řím.

366 : Dva tisíce keltských žoldnéřů slouží ve Spartě za války proti Thébám.

362 : Bitva u Mantineie (válka mezi Spartou a Thébami). Keltská jízda hraje klíčovou roli.

361 – 360 : Keltové opět v okolí Říma. Římské vojsko je příliš slabé, než aby se s nimi otevřeně utkalo.

358 : Keltové se při pohybu na východ dostávají ke Karpatům.

asi 350 – 300 : Pýtheás z Massalie, řecký objevitel, prozkoumává Británii.

349 : Keltské nájezdy daleko na jih Itálie, k Apulii, avšak římské vojskou je poprvé poráží.

340 : Římský konzul Titus Manlius Imperiosus Torquatus zakazuje římským velitelům přijímat výzvy keltských náčelníků k vyřešení bitvy soubojem muže proti muži (podle keltské tradice).

335 – 334 : Alexandros III.Veliký se na Dunaji setkává s keltskými náčelníky.

310 : Antarité, největší z illyrských kmenů, prchají před náporem Keltů vedených Molistomem.

307 : Keltští žoldnéři se ve službách Agathokla ze Syrákús účastní války s Karthágem.

asi 300 : Keltové a Etruskové utvářejí spojenectví proti expanzi Říma. Eratosthenés z Kýréné správně určuje místo Irska na mapě známého světa.

298 : Keltové se spojují proti Římu se Samnity. Spojenci vítezí u Camerina, asi 150 km severovýchodně od Říma. Keltové vedení Cambaulem dobývají Thrákii a usazují se tam. Z Thrákie je keltské království.

295 : Římané vítězí nad Kelty a Samnity u Sentina.

284 : Keltové obléhají Arretium. Porážejí římské vojskou vedené Caeciliem, který je v bitvě zabit. Nový velitel zabraňuje úplné porážce.

283 : Keltové a Etruskové poraženi u Vadimonského jezera, asi 70 km na sever od Říma.

280 : Keltové se spojují proti Římu s Pyrrhem z Épeiru při jeho tažení, které má zabránit pádu řeckých kolonií v jižní Itálii do římského područí. Římané poraženi u Hérakleie, Keltové bojují pod Pyrrhovým velením. Tři keltské armády obrovské síly se objevují na severních hranicích Makedonie.

279 : Aculum. Pyrrhova armáda se silnou keltskou složkou znovu poráží Římany. Bolgiova keltská armáda poráží makedonské vojsko. Makedonský král Ptolemaios Keraunos v bitvě umírá. Keltská armáda pod Brennem a Acichorem vstupuje do Řecka. Brennos v bitvě u Thermopyl poráží spojenou řeckou armádu, v níž převládají Athéňané a jíž velí Kallipós, syn Méroklův. Keltové plení svatyni a věštírnu Pýthie, Apollónovy kněžky, v Delfách. Keltové se stahují – Brennova sebevražda? Řecko poničeno keltskými nájezdy. Pro rok

278 jsou zrušeny Panathénaje (výroční hry).

278 : Antigonos Gonatás, nový makedonský král, poráží Cerethriovo keltské vojsko poblíž Gelibolu (Gallipoli). Poté najímá keltské žoldnéře pro makedonské vojsko a také pro vojska Níkoméda z Bíthýnie a Ptolemaia v Egyptě. 20 000 keltských bojovníků i s rodinami (patří ke kmenům Tolistobójů, Tektoságů a Trokmiů), které vedou Leonnorios a Lutarios, se přeplavuje do Malé Asie a slouží Níkomédovi z Bíthýnie proti Antiochovi I. ze Sýrie.

277/276 : 4 000 Keltů dorážejí do Egypta a slouží Ptolemaiovy II.

275 : Antiochos I. ze Sýrie poráží Kelty v Malé Asii, ti se usazují v území ve středu poloostrova, které je potom známé jako Galatie. Římské vítězství nad Pyrrhem u Beneventa, asi 200 km jihovýchodně od Říma, znamená konec Pyrrhova tažení. Pyrrhos se vrací do Épeiru.

265 : Keltové v Galatii porážejí Antiocha I. ze Sýrie u Efesu a v bitvě jej zabíjejí.

263 : 3 000 Keltů slouží v kartháginském vojsku za první punské války mezi Karthágem a Římem. Velí jim Antaros.

asi 260 : Tímaios poprvé používá výrazu „Keltiberové“, když popisuje Kelty žijící ve Španělsku.

259 : Keltští žoldnéři v Egyptě se bouří proti Ptolemaiovy II. Jsou uvězněni na ostrůvku v Nilu, kde umírají hladem a někteří sebevraždou. Ptolemaios dává razit zlatou minci s keltským motivem. Ptolemaios najímá pro své vojsko nové keltské žoldnéře.

249 : Antaros vede vzpouru keltských žoldnéřů v kartháginské armádě ke konci první punské války, jejímž následkem je římský útok a ztráta části kartháginského území.

245 : Egypt najímá velké množství keltských žoldnéřů pro válku se Sýrií.

243 : Keltové v severní Itálii hledají na sever od Alp spojence, kteří by je ochránili před Římem. Vnitřní rozbroje v Předaplské Galii.

241 : Attalos I. z Pergamu svrhuje nadvládu Galaťanů a poráží je v bitvě poblíž pramenů řeky Caioc.

237 : Řím se zmocňuje území keltských Senonů u Picena a kolonizuje je. Kathágo začíná budovat novou říši na Iberském poloostrově, zmocňuje se území Keltiberů.

232 : Tolistobójové z Galatie jsou na hlavu poraženi Antalem I. z Pergamu.

225 : Keltové v severní Itálii znovu hledají na sever od Alp pomoc proti Římu. Bitva u Clusia, asi 140 km na sever od Říma. Keltské vojsko vedené Concolitanem a Aneroestem poráží římskou armádu. Bitva u Telamonu – důležité vítězství Římanů nad Kelty. Concolitanos je zajat, Aneroestos páchá sebevraždu.

224 : Římané napadají a plení Předalpskou Galii.

223 : Druhé tažení Římanů do Předalpské Galie.

222 : Keltové z Předalpské Galie vysílají do Říma mírové vyjednavače. Řím odmítá jednat a útočí potřetí. Bitva u Clastidia, významná porážka Keltů. Keltský velitel Viridomar (někdy uváděný jako Britomaros) je zabit v souboji muže proti muži římským velitelem Marcellem. Poprvé v dějinách se objevují Germáni, kteří tu zřejmě bojují jako žoldnéři na straně Keltů.

222 – 205 : Stále nacházíme zmínky o keltských vojácích v egyptském vojsku.

221 : Hamilkar z Karthága, dobyvatel keltských území ve Španělsku, je zavražděn keltským útočníkem.

221 – 218 : Hannibal pokračuje ve španělském tažení. Najímá Keltibery do své armády. Plánuje válku proti Římu a hledá v Galii i Předalpské Galii keltské spojence, než se vydá na svůj slavný pochod proti Římu.

218 : Attalos z Pergamu najímá pro své vojsko Kelty z Evropy (jde o Aegoságy). Hannibal poráží galské Tektoságy na Rhôně. Keltské kmeny v alpských zemích poskytují Hannibalově vojsku průvodce na cestu horskými průsmyky. Hannibalova armáda je tou dobou z poloviny keltská. Hannibal vstupuje do Předalpské Galie a 10 000 místních Keltů se k němu přidává ve válce proti Římu.

218 – 207 : Keltové hrají významnou roli v Hannibalově armádě, obvykle zaujímají při bitvách pozici ve středu – například v bitvě u Cann v roce 216.

217 : Prúsiás I. z Bíthýnie masakruje keltské Aegoságy.  14 000 Keltů tvoří základ faraonovy armády v bitvě u Rafie, v níž faraon Ptolemaios IV. zvítězil nad Antiochem II. ze Sýrie.

216 : Úspěchy Římanů proti Karthágu ve Španělsku. Některé keltské kmeny se spojují s Římany.

212 – 211 : Úspěchy Kartháginců proti Římu ve Španělsku.

207 : Hanibalův bratr Hasdrubal je v severní Itálii. Předalpští Keltové se k němu přidávají. Je však poražen u říčky Metaurus.

206 : Kartháginci jsou Římany vyhnáni ze Španělska. Některé skupiny Keltiberů odcházejí s nimi.

203 : Bitva u Utiky. Řím vítězí nad Karthágem. Keltské jednotky zabraňují tomu, aby se ústup změnil v úprk.

202 : Hannibal je povolán zpět z Itálie, aby bránil Karthágo.

201 : Bitva u Zamy. Hannibalova poslední bitva. Keltové drží střed jeho vojska. Scipio Afcicanus vítězí. V Předalpské Galii porážejí Keltové římskou armádu.

198 : Řím se pouští do dobývání Předalpské Galie.

197 : Formální konec druhé války punské. Řím anektuje Španělsko. Porážka Cenomanů v Předalpské Galii.

197 – 159 : Keltové v Galatii ovládají Pergamon a vytvářejí spojenectví s Antiochem III. ze Sýrie.

196 : Porážka Insubrů v Předalpské Galii.

195 : V Hispánii se bouří Lusitáni.

193 : Konec Thrákie jako keltského království? Poslední thrácký král, u nějž zaznamenáváme keltské jméno.

192 : Náčelník Bójů (v Předalpské Galii) se i s rodinou vzdává Římanům, ale jsou všichni povražděni „pro pobavení lidu“.

191 : Bójové jsou definitivně poraženi.

190 : Keltové z Galaxie slouží v armádě Antiocha III. při bitvě u Magnésie, v níž vítězí Římané. Keltské vítězství nad římskou armádou ve Španělsku. Poté Paullus a nové římské vojsko porážejí Keltibery.

189 : Římská trestná výprava do Galaxie. Tolistobójové a Trokmiové poraženi v bitvě u Olympu, Tektoságové v bitvě u Ankýry.

187 : Cenomani v Předalpské Galii odzbrojeni Římany. Protestují v senátu proti porušení mírové smlouvy.

186 – 185 : Poslední záznam o Keltech sloužících v egyptské armádě.

186 – 183 : Karnové, zaalpský keltský kmen, se pokoušejí usadit v Předalpské Galii, ale jsou vyhnáni Římany.

asi 181 : Ortagion z kmene galatských Tolistobójů se pokouší sjednotit keltské kmeny v Galaxii.

asi 180 : Belgové (konfederace keltských kmenů v Belgii)se usazují v Británii.

179 : Carsignatos a Guizatorix vedou keltskou část spojeneckých vojsk s Eumenem z Pergamu.

178 – 173 : 3 000 keltských rodin se pokoušejí usadit v Předalpské galii, ale jsou Římany obklíčení a prodáni do otroctví. Řím zahajuje kolonizaci Předalpské Galie. Keltský jazyk a zvyky však přetrvávají až do císařských dob a kraj zrodí mnoho spisovatelů.

167 : Keltové v Galatii se spojují s Prúsiem II. z Bíthýnie.

165 : Keltové v Galatii jsou vyhnáni z pergamského území.

164 – 160 : Keltové v Galatii napadají Kappadokii.

154 : Keltiberové povstávají proti Římu. Keltští Salyové útočí na Massalii.

153 : Římská armáda poprvé obléhá keltské hradiště Numantii ve Španělsku.

151 : Římský velitel ve Španělsku nabízí Keltům umírněné podmínky kapitulace. Senát dohodu odmítá. Římské vojsko vedené Galbou přinutí Kelty vzdát se, odzbrojí je a zmasakruje. Přeživší jsou prodáni do otroctví.

148 : Nové keltské povstání ve Španělsku vede Viriathos. Poráží římské vojsko. Římský guvernér je zabit.

141 : Viriathos poráží vojsko římského konzula.

140 : Řím přijímá mírovou smlouvu s Viriathem, ale opatřuje si keltského zrádce, aby jej zavraždil.

138 – 132 : Keltský odpor proti Římu ve Španělsku pokračuje.

136 : Římská armáda obléhá keltské hradiště Pallantia ve Španělsku. Keltové prolomí obklíčení a zaženou římské vojsko na útěk.

133 : Římský konzul Scipio Aemilianus je vyslán do Španělska, aby si podrobil Kelty. Druhé obležení Numantie, všichni obyvatelé i s velitelem Avarem jsou vyhladověni a posléze pobiti.

125 : Keltští Salyové z Galie útočí podruhé na Massalii. Římané zasahují na obranu města.

122 : Římané vítězí nad Salyi. Útočí také na Allobrogy, spojence Salyů. Náčelník Allobrogů Bituitis odvlečen jako zajatec do Říma. Řím nyní ovládá Zaalpskou Galii, provincii rozkládající se od Massalie k Alpám.

118 : Úředně stvrzeno rozšíření nové provincie (dnes Provence) k Tolose (Toulouse) a Narbo. Nové jméno: Galia Narbonensis.

113 : Kimbrové napadají Bóje v Čechách, ale jsou zastaveni.

109 : Keltové uzavírají spojenectví s Dáky, aby zastavili římskou expanzi na východě (Rumunsko), ale jsou poraženi. Kimbrové se objevují v Galii se svými spojenci, Teutony. Porážejí římské vojsko vedené Silanem.

107 : Divico z kmene Tigurinů poráží v jižní Galii římské vojsko vedené Cassiem. Caepiově římskému vojsku se podaří osvobodit z obklíčení římskou posádku v Tolose.

105 : Kimbrové a jejich spojenci porážejí severně od Massalie římská vojska vedená Caepiem a Manliem.

105 – 102 : Kimbrové  Teutoni podnikají nájezd do Španělska, ale Keltiberové je zahínějí.

102 : Kimbrové v Předalpské Galii. Římané musejí ustoupit z pozic v Pádské nížině. Marius poráží Teutony u Aquae Sextiae v Galii.

101 : Marius poráží v srpnu Kimbry a jejich spojence poblíž Vercell. Je zabito asi 120 000 vojáků.

93 : Římský velitel Didius vede nelítostnou represivní válku proti Keltiberům ve Španělsku. Keltiberové se konečně sklánějí před pax romana.

88 : Mithradátés V. z Pontu dává povraždit šedesát galatských náčelníků při hostině a pokouší se tak zbavit Galaťany vůdců.

asi 87 : Deiotaros z kmene Tolistobójů v Galatii spojuje keltské kmeny k válce proti Pontu.

82 : Předalpská Galie je prohlášena za římskou provincii.

81 – 73 : Keltiberové podporují vzpouru římského guvernéra Sertoria proti Římu.

74 : Deiotaros z Galaxie uzavírá spojenectví s Římany a vyhání pontskou armádu ze země.

71 : Keltští Sekvané se v Galii spojují s Ariovistem z germánského kmene Suebů, aby jim pomohl ve válce proti jiným Keltům, Haeduům.

66 : Deiotaros z Galatie je spojencem římského generála Pompeia a přítelem Ciceronovým.

61 : Ariovistovi Germáni porážejí Haeduy. Divitiacos z kmene Haeduů odchází do Říma a dostává se mu slyšení v senátu. Žádá o spojenectví proti Germánům, ale senát se raději rozhoduje spojit s Ariovistem.

60 : Burebista z Dácie vede válku proti Keltům na východě a poráží Bóje v Panonii. 32 000 Bójů odchází a připojuje se k Helvétiům v Rakousku a ve Švýcarsku.

58 : Helvétiové, které vedou Orgetorix a jeho zeť Dumnorix, bratr Divitiaca z kmene Haeduů, vytvářejí keltské spojenectví a plánují stěhování na západ, dál od výpadů Germánů ze severovýchodu a Římanů z jihovýchodu. Iulius Caesar, který přejímá velení v Předalpské Galii a v Galii Narbonské, využívá situace, aby se vmísil do záležitostí ve vlastní Galii. Helvétiové a jejich spojenci jsou poraženi a zmasakrováni u Bibracte. Caesar zatlačuje Germány zpět přes Rýn a poráží Ariovista u Vesontia. Caesar zahajuje dobývání Galie.

57 : Římané vítězí nad Belgy na řece Sambre.

56 : Řím zvyšuje svoji námořní moc vítězstvím nad Venety v zálivu Morbihan.

55 : Koná se rada všech prořímských galských náčelníků. Caesar zastavuje u Koblenze nájezdy Germánů. Římský průzkum Británie bojem. Caesar poráží vojsko Kantiů poblíž Walmeru/Dealu.

54 : Římané vítězí nad Indutiomarem z kmene Treverů v Galii. Je zabit Dumnorix, nyní považovaný za vůdce Haeduů, držený jako rukojmí. Římská invaze do Británie. Hradiště v Bigbury obleženo a vypleněno. Římská vítězství u řeky Midway, na Temži a u Wheathampsteadu. Poté, co se jim podřizuje hlavní náčelník Britů, Cassivelaunos, se Římané stahují.

54 – 53 : Zima: Indutiomaros buduje galskou armádu. Římané používají taktiky spálené země. Indutiomaros je zabit. Ambiorix je zahnán za Rýn.

53 – 52 : Karnutové se zmocňují římské posádky v Cenabu.

52 : Hlavním velitelem všech keltských sil v Galii je nyní Vercingetorix. Caesar masakruje obyvatele města Avaricum. Vercingetorix poráží Caesara u Gergovie. Římané vítězí nad Camulogenem u Agendica. Caesar poráží Vercingetoriga u Alexie.

52 – 51 : Caesarovo zimní tažení má potlačit ducha vzpoury.

51 : Římané obléhají a ničí poslední nepodmaněnou keltskou pevnost Uxellodunum, patřící Arvernům.

51 – 50 : Atrebátové, patřící k Belgům, se usazují pod vedením Commia v Británii a připojují se tak ke svým soukmenovcům, kteří tu již žijí. Vznik atrebátského království v jižní Británii.

47 : Deiotaros z Galatie je souzen za účast na spiknutí s účelem zabít Caesara a za to, že se přidal v občanské válce na Pompeiovu stranu. Cicero jej brání a Deiotaros je zbaven viny.

46 : V Římě je Vercingetorigovi veřejně sťata hlava. Oslavy dobytí Galie trvají dvacet dní. Bellovakové se bouří proti Římu.

45 – 30 : Deiotaros II. se stává králem v Galatii. Je přítelem Marka Antonia.

44 : Vzbouření galských Allobrogů. 15. března v senátu zavražděn Gaius Iulius Caesar.

42 : Předalpská Galie se oficiálně stává součástí římského státu.

40 : V Římě je na znamení úplného vítězství nad Galy ražen stříbrný denarius s Vercingetorigovou hlavou.

33 – 30 : V Galii se bouří Akvitáni a Morinové.

asi 30 : V Británii umírá Cassiovellaunos a po něm nastupuje Andoco.

asi 25 : Po Deiotarovi nastupuje v Galatii Amyntas, ale Galatie je nyní úředně římskou provincií.

25 – 7 : Řada protiřímských povstání v jihovýchodní Galii. Nakonec je Galie pacifikována a vyhlášena za římskou provincii.

20 : V Británii nastupuje po Andocovi Tasciovanos. Pevnost Wheathampstead je opuštěna a novým střediskem se stává Camulodunum.

7 : Strabón píše ve svém Zeměpise (Geógrafika) o Irsku.

 

OBDOBÍ PO ZMĚNĚ LETOPOČTU

1 – 65 : Conaire Mór králem v Irsku.

10 : Po Tasciovanovi nastupuje Cunobelinos.

26 : Římané se vzdávají plánů na invazi do Británie.

39 – 40 : Cunobelinos zapuzuje svého syna Adminia, jenž hledá u Římanů spojenectví proti otci. Šílený římský císař Gaius (Caligula) poroučí legiím, aby pochodovaly k mořskému pobřeží Galie a zaútočily na mořské vlny, a prohlašuje se za vítěze nad Neptunem.

40 – 50 : Pavel z Tarsu káže v Galatii a  obrací na křesťanskou víru. Viz Epištolu Galatským.

40 – 43 : V Británii umírá Cunobelinos. Po něm nastupuje jeho syn Caratacos.

43 : Claudius nařizuje invazi do Británie. Vojsko vedené Aulem Plautiem při přistání nenaráží na odpor. Britové jsou poraženi u řeky Medway a na Temži. Claudius doráží do Británie s posilami. Obležení Camuloduna. Cataracos prchá na západ, ale mnoho náčelníků se vzdává.

43 – 51 : Caratacos vede keltský odpor proti římskému dobývání Británie.

47 : Velení v Británii přebírá Scapula s rozkazem zakončit dobývání.

50 : Římané vítězí nad Cataracem.

51 : Cataracos je zrazen Cartimanduou ze severobritského kmene Brigantů. Se ženou, dcerou, bratrem a celou družinou je v řetězech odvlečen do Říma. Pronáší ke Claudiovi a senátu projev a je mu udělena milost a přiřčen exil v Římě. Odpor jižní Británie proti Římanům na nějaký čas ustává.

74 : Galatie je spojena v jedinou provincii s Kappadonií. Teprve v roce 106 je znovu rozdělí císař Traianus. Zmínky o Galaxii jako o samostatné provincii se pak objevují až do osmého století po Kr. Ve 4. stol. po Kr. dosvědčuje sv. Jeroným, že se tu stále hovoří keltským jazykem.

82 : Agricola, guvernér v Británii, zvažuje invazi do Irska. Tam je velekrálem Crimthann Nía Náir (74 – 90 po Kr.). Agricola přijímá několik vyhnaných irských náčelníků ve svém táboře v severní Británii. Plány na invazi jsou odloženy a Irsko se dále vyhýbá vojenskému střetu s Římem. Kromě Irska, severní Británie (Kaledonie) a menších ostrovů kolem nich je celý keltský svět od Galatie po Španělsko a od Předalpské Galie po Británii  pod vládou Říma.

 

 

©PEEN™  13.08.2006

Český pravěk

Keltové

Chronologie

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

23.09.2013

© PEEN  2013