Textové pole: Expanze Keltů v prvním tisíciletí před Kristem

Český pravěk

Keltové

… expanze keltských kmenů

Expanze Keltů v prvním tisíciletí před Kristem

 

Keltové jsou prvními Evropany žijícími na sever od Alp, kteří se objevují v písemných pramenech. Ve své době ovládali starověký svět ze západu na východ od Irska po Turecko a ze severu na jih od Belgie po Španělsko a Itálii. Jejich přítomnost byla zaznamenána i v Egyptě za Ptolemaiovců, kde se podle jednoho ze starověkých letopisců, pokusili o státní převrat. Dobyli a vyplenili Řím, napadli Řecko, vyplenili Apollonův chrám v Delfách, kde věštila Pýthie a zničili všechny armády, které proti nim dokázaly řecké městské státy vyslat. Jejich dokonalé zbraně a pevné válečné vozy drtily všechny protivníky.

        

V době expanze se keltské kmeny a jejich konfederace rozlévaly po celém starověkém světě s výzvou všem, kdo se jim postavili, a v dobytých územích se usazovaly jako vládnoucí skupiny. Tímto způsobem se Keltové dostali na Iberský poloostrov, do severní Itálie, na východ do míst, kde jsou dnes Čechy, Morava  a Slovensko, údolím Dunaje pak až k Černému moři do Thrákie a dokonce i do Malé Asie, kde ve třetím století před Kristem založili stát zvaný Galatie.

       

Na přelomu letopočtu byly keltské kmeny rozdrceny římskou říší a jejich civilizace začala ustupovat k severozápadnímu pobřeží Evropy.

       

V roce 51 našeho letopočtu Řím ovládl jižní Británii, a tím ukončil  jednu epochu keltských národů. Po většinu předcházejícího tisíciletí se Keltové šířili ze své, předpokládané, domoviny na horních tocích Rýna a Dunaje po celé Evropě. Dostali se na východě až k Černému moři a také do malé Asie, na severozápadě na Britské souostroví a na jihu a západě na Iberský poloostrov až ke Gadesu (dnešnímu Cádizu). Překročili také Alpy a usadili se v severoitalské Pádské nížině.  Poté, když se Řím začal rozpínat a měnit z městského státu v mocné impérium, keltská království jedno po druhém padala za oběť neukojitelné římské žízni po dobývání a moci. Jako první byli poraženi Keltové v Galii Předalpské (Gallia Cisalpina), po nich Keltové na Iberském poloostrově, v Galii Zaalpské (Gallia Transalpina), v Galatii, ve vlastní Galii, až nakonec se pod pax Romana, římský mír, dostali i Keltové v Británii.

       

Keltům v severní Británii, kterou Římané znali jako Kaledonii, se dařilo držet římské armády v šachu. Bojovali za svou svobodu tak srdnatě, až se Římané nakonec museli spokojit s tím, že na severní hranici svého impéria vybudovali hradby – Hadriánův val a Antoniův val. Útoku nemilosrdně efektivní římské vojenské mašinérie unikly zcela jen Irsko a ostrov Man.

       

Roku 51 našeho letopočtu byla tedy převážná část keltského světa v područí římské říše.

© PEEN  2013