Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

08.09.2013

Rasismus

VI.                     O islamizaci Evropy

 

Velkým nebezpečím je podle mého názoru plíživě probíhající islamizace Evropy a islámský fundamentalismus, což je realita, kterou si bohužel málokdo, a to včetně politiků, uvědomuje a pokud ano je tato problematika bagatelizována a dostatečně nereflektována. Jde o problém jednak imigrace již nejen jedinců, ale celých populačních skupin islámského obyvatelstva především do Evropy, do zcela jiného sociokulturního prostředí, než je prostředí původní, což samozřejmě přináší problémy v přizpůsobení těchto jedinců pravidlům a normám v Evropě obvyklých a s tím logicky související problémy vzájemného soužití s Evropany. Protože nedochází k většinovému začlenění tohoto islámského obyvatelstva do ostatní společnosti, dochází zcela logicky k segregaci tohoto obyvatelstva se všemi negativními důsledky tohoto jevu. Vznikají tak komunity a celé čtvrti obydlené těmito imigranty, což jejich izolaci dále akcentuje. Odlišný způsob života, odlišné sociokulturní zvyklosti přinášejí své problémy. Tím, že se tito imigranti nejsou schopni začlenit (nebo se až na výjimky začlenit nechtějí) mezi ostatní evropské obyvatelstvo, zcela zákonitě to vede k napětí mezi Evropany a islámskými imigranty, které je dané tím, že i při nejlepší vůli nemají většinou stejné podmínky k sociálnímu začlenění jako Evropané. Tady se vlastně latentně projevuje rasismus, byť to veřejně takto nikdo nepojmenuje. Vzniká napětí mezi entitami a islamisté se snaží domoci svých domnělých práv. Jak víme, toto napětí vyúsťuje v projevy extremismu a často i mezinárodního terorismu. Příkladem a mementem budiž série koordinovaných leteckých teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září 2001 ve Spojených státech amerických.

 

Nezanedbatelným problémem je fakt, že v celé Evropě klesá porodnost, ubývá původního evropského obyvatelstva. Není teď důležité zabývat se příčinami. Problémem, který s klesajícím počtem evropské populace, dle mého soudu přímo souvisí, je duševní a duchovní vyprahlost a ztráta klasických rodinných a společenských hodnot. Slovo rodina ze slovníku Evropanů téměř vymizelo, společnost je postavena na úspěchu individua, kterému se podřizuje vše. Tedy i rodina v nejširším slova smyslu a všechny její původní funkce – vychovávání a péče o děti, péče o seniory nejenom umístěním do specializovaných „domovů“ atd. Problém je pro Evropany v tom, že tyto tradiční hodnoty v islámském světě ještě fungují a právě tím jsou pro Evropu (a potažmo pro celý svět) nebezpečné. Příslušníci islámských národů ctí rodinu a rodinné hodnoty, obětovat se pro rodinu a svoji vlast pro ně nejsou prázdná slova a širokou oporu pro tyto hodnoty nalézají ve svém náboženství – islámu, včetně ospravedlnění „svaté války“.

 

Ať už se na problém plíživé islamizace Evropy budeme dívat z té či oné strany, jedno zůstává holým faktem. Počet islámských imigrantů v Evropě se zvětšuje, na rozdíl od klesající Evropské populace. Nechtěl bych se dožít okamžiku a nepřeji to ani potomkům dnešních Evropanů, aby se museli cítit jako cizinci ve vlastní zemi či na vlastním Starém kontinentu kvůli potencionální nadvládě islámského obyvatelstva a to ať „mírovou“ cestou či cestou extremistických konfliktů.

 

MUDr. Petr Engel, 20.8.2013

           FILOSOFIE

© PEEN  2013