Rosslynský pravěk

 

Před tisíci lety byl Rosslyn jen ohybem řeky hluboko v lesích. Britové mu za těch prastarých časů říkávali Celidonský les. Rosslyn a les Celidon ležely mezi dvěma mohutnými římskými valy, které se táhly od pobřeží k pobřeží. Antoniův val sestával z hlubokého příkopu a náspu, Hadriánův val pak z obrovského kamenného opevnění se strážními věžemi a pevnostmi, obsazenými římskými legiemi. Území mezi valy bylo bitevním polem pro Římany, Pikty i Kaledoňany.

 

Když okolo roku 100 n. l. dorazili Římané na sever Británie, setkali se tam s místními piktskými kmeny. Čím dále na sever do vrchoviny římské legie postupovaly, tím vzrůstal prudký odpor Kaledoňanů a Piktů. Místní kmeny se daly do nelítostné partyzánské války proti vetřelcům, a okolo roku 122 n.l. vydal císař Hadrián nařízení, že se musí vybudovat hraniční val, aby se tak Římané od „barbarů“ oddělili. Obranná zeď dosahovala výšky asi 6 metrů a táhla se v délce přes 70 mil. Posádka v hradištích, strážních věžích a ve tvrzích čítala na tisíce mužů.

 

Piktové jsou popisováni jako národ „pomalovaných“ či „tetovaných“. Uvádí se, že slovo Pikt je odvozeno z latinského „pictus“ (pomalovaný, namalovaný). Tvrdilo se o nich, že jsou původním starověkým národem „urozených divochů“, pomalovaných indigovou modří nebo tetovaných kovovými jehlami. Piktové, muži stejně jako ženy, se vydávali do bitev nazí, těla měli pokrytá obrazy podivných magických symbolů.

 

Piktové byly s velkou pravděpodobností skupinou národů, které byly na vzestupu přes 800 let od 1. do poloviny 9. století na Orknejích a na většině území dnešního Skotska. Původně se tyto národy mezi sebou svářily, ovšem pod hrozbou římské invaze se sjednotily a bok po boku bojovali proti společnému nepříteli. Piktové byli řemeslně velice vyspělí. Vyráběli dokonalé stříbrné šperky a do kamene tesali neuvěřitelně krásné obrazce.

 

Archeologické nálezy dokazují, že údolí Roslin Glen bylo obydleno před více než 2 000 lety před Kristem. Svědčí o tom prastaré skalní kresby vyryté na malé skalní stěně, která se vypíná nad řekou Esk, mezi hrady Rosslynem a Hawthornden. Tyto skalní kresby mají pocházet  z období od pozdního neolitu až po ranou dobu bronzovou, okolo roku 2 500 př. Kr.

Historie

ROSSLYNSKÁ KAPLE

Fakta a smyšlenky

© PEEN  2013